ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 2018-2019-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 2018-2019-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • 16 Ιούλ 0

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΤΕΡΝΟΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATIONM.B.A.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019               

 To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ternopil), ανακοινώνει την προκήρυξη υλοποίησης του εγκεκριμένου διεθνούς κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ-MBA)  για 11 συνεχή χρονιά με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» «MBA− Master in Business Administration» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. (ΦEK – 3404 τ.β./ 10 Αυγούστου 2018).

           Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ) θα λειτουργήσει με δύο Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  1. Α΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη
  2. Β΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.  

                Κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο από τα δυο τμήματα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.   

           Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)» σε τρεις κατευθύνσεις «Διοίκηση των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Μάρκετινγκ» ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων  φοιτητών. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4485/2017 .

             Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από αρμόδιο όργανο.  Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.  

              Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως τις 22-10-2018  καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA) στην Κοζάνη (Γραμματεία των  Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) υπόψη κου Κάγκαρη  Αναστάσιου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη, 501 00 ή στην Καστοριά    Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA),   ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά.

          Πληροφορίες: Στην Καστοριά, στην κα Δαρβίδου Κωνσταντία, τηλ.: 2467087181, 2467087195, 2467087060 (e.mail:   darvidou@kastoria.teiwm.gr, κινητό 6997111771)  9.00 έως 12.00    και  στην Κοζάνη,  στον κο Κάγκαρη  Αναστάσιο, τηλ. 2461068204  (e.mail : akagkaris@teiwm.gr) από  9.00 έως 15.00    και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και https://kastoria.teiwm.gr/mba/ .

 

Παρακαλούμε μεταφορτώστε την

1)πλήρη προκήρυξη

 2)αίτηση εγγραφής

Ο Πρύτανης  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Δρ. Στέργιος Γκανάτσιος

Καθηγητής


Αρχείο

Subscribe