Περιγραφή μαθημάτων

 

Πρόγραμμα Σπουδών (60 ECTS ανά έτος)

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)

Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση (Advanced Economic Analysis) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων (AppliedBusinessStatistics) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial

Management)

Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Εταιρική Λογιστική (Corporate Accounting) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7,5
ΣΥΝΟΛΟ   12 750 30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία (Advanced Management Theory) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ (Advanced Marketing Theory)

 

Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Διεθνή Οικονομικά (International Economics) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων(Quantitative Methods in Business)

 

Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7,5
ΣΥΝΟΛΟ   12 750 30

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού (Personnel and Operating Management) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση

και το Μάρκετινγκ (Information Systems in Management and Marketing)

Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Logistics Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7.5
Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Case Studies inManagement and Marketing) Μεταπτυχιακό μάθημα 3 187,5 7,5
ΣΥΝΟΛΟ   12 750 30

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή εργασία 750 30