Εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Ελλάδα, η σχολή Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University of Kyiv – Taras Shevchenko – Faculty of Psychology), Ουκρανία με σκοπό την συνδιοργάνωση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και αγγλικό τίτλο «Education Management».

Άρθρο 2. Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η Διοίκηση όλων των επιπέδων της Εκπαίδευσης .

Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης υψηλά ειδικευμένων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε να ηγηθούν στην σύγχρονη ποιοτική και ανταγωνιστική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση που διαρκώς εξελίσσεται και αναμορφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η διεπιστημονική επιλογή και διοργάνωση του ΜΠΣ στην «Διοίκηση τη Εκπαίδευσης» έχει δύο κατ’ επιλογή κατευθύνσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές α) η «Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης» και β) η «Εκπαιδευτική πολιτική και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών», βασίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης και διακυβέρνησης, στην οργάνωση και διοίκηση της δημόσιας και ιδιωτικής της εκπαίδευσης, στην οικονομική της εκπαίδευσης, καθώς και στις κοινωνιολογικές/ψυχολογικές προσεγγίσεις και μεθόδους, τα οποία επικεντρώνονται στην έρευνα των εκπαιδευτικών συστημάτων, στην χρηματοοικονομική διοίκηση, στην στρατηγική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και ΑΕΙ, στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, καθώς και στην συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών στατιστικών στην Ελλάδα, τις χώρες μέλη της ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Στον σκοπό ίδρυσης του διιδρυματικού διακρατικού Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση και η επαναεκπαίδευση των διοικητικών και διευθυντικών ηγετικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης (1-8 επίπεδα ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων -EQF ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

Άρθρο 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (M.B.A. –Master in Education Management). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ελλάδα), και την Σχολή Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University of Kyiv – Taras Shevchenko – Faculty of Psychology), Ουκρανία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4011/2011 και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 4. Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5. Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020 − 2021, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.