Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.  Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Θ Πιστωτικές

Μονάδες

(ECTS)

Α1 Μεθοδολογία έρευνας στη μελέτη εκπαιδευτικών πολιτικών και στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

Survey Methodology in the study of educational policy and management of educational organizations

3  7,5
Α2 Οργανωσιακή ψυχολογία και  κουλτούρα στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών

Organizational psychology and culture in educational administration units and agencies

3 7,5
Α3 Εισαγωγή στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών

Introduction to management of training units and organizations

3 7,5
Α4 Οικονομικά της Εκπαίδευσης – Διακυβέρνηση    της Εκπαίδευσης    στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Economics of Education – Governance of Education in Greece and the European Union

3 7,5
  Total Week    
  Total of semester    30

 

Α/Α Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά κατεύθυνσης

Θ

Ώρες / Εβδομάδα

Πιστωτικές

Μονάδες

(ECTS)

  Κατεύθυνση Α : Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης

A direction: (Organization and management of Education)

   
ΒΑ1 Εκπαιδευτική ηγεσία : στρατηγική ανάπτυξη και λήψη  διοικητικών αποφάσεων  στην εκπαίδευση

Educational leadership : strategy development and management decision making in education

3  7,5
ΒΑ2 Administration and management of tangible and intangible resources and human resources in education

Διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων πόρων και  ανθρώπινου δυναμικού  στην εκπαίδευση

3 7,5
ΒΑ3 Μάρκετινγκ εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών

Marketing of educational  units and organizations

3 7,5
ΒΑ4 Χρηματοοικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών οργανισμών,  προγραμμάτων και έργων

Financial management of educational organizations, programs and projects

3 7,5
  Σύνολο Εξαμήνου   30
  Κατεύθυνση Β : Εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών 

Direction B: Educational policy and  assessment of educational units and organizations

   
ΒΒ1 Εκπαιδευτικές πολιτικές και συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων   χωρών μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τρίτων χωρών

Educational policy and comparative analysis of educational systems of members countries of the European Union and third countries

3  7,5
ΒΒ2  Φιλοσοφία  και ψυχολογία της εκπαίδευσης : ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών καινοτομιών.

Philosophy and psychology of education : development and implementation of curricula and pedagogical innovations

3 7,5
ΒΒ3 Η διαδικασία αξιολόγησης (εσωτερικής – εξωτερικής) ως εργαλείο διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

The evaluation process (internal – external) as a tool for management of educational units and organizations

3 7,5
ΒΒ4  Οι διαδικασίες  διασφάλισης ποιότητας και  πιστοποίησης γνώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης

The quality assurance and certification knowledge in European education area

3 7,5
  Σύνολο Εξαμήνου    30

 

Α/Α Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Θ

Ώρες / Εβδομάδα

Πιστωτικές

Μονάδες

(ECTS)

 Γ1 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην  εκπαίδευση και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

Applications of new technologies in education and education administration

3  7,5
 Γ2 Βασικές αρχές στατιστικής –Στατιστικές εφαρμογές   με SPSS

Fundamentals Statistics – statistical applications with SPSS  in education

3 7,5
 Γ3 Βιωματική εμπειρία  στον τομέα της εκπαίδευσης.

Biomatic experiences in education

3 7,5
 Γ4 Η λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης

Decision making and crisis management in education

3 7,5
  Σύνολο Εξαμήνου   30

 

 

 

Α/Α Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά

  ΔΜ

ECTS

 

 Δ1 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  –  Master Thesis   30
  Σύνολο   30
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ    90