04
- Ιούλιος
2017
Posted By : master
Βιογραφικό Δρ. Τσανακτσίδη Κωνσταντίνου

Ακολουθεί το βιογραφικό του Δρ. Τσανακτσίδη Κωνσταντίνου

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Μ. ΔΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100,
Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034)

κιν.6944836841

E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

: Αναπληρωτής  Καθηγητής

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,

Κοίλα, 501 00, Κοζάνη

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1985 : Λήψη Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 18 (Άριστα).
1986 : Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας,.
   
1990 : Λήψη Πτυχίου Χημικού με βαθμό, 549/59 (Λίαν Καλώς)

 

2004 : Λήψη  Διδακτορικού  Διπλώματος από το Τμήμα  Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Ιωαννίνων με βαθμό “Άριστα

Τίτλος Διατριβής << Μελέτη βαθμού ενυδάτωσης, και διαμορφωτικών και δυναμικών ιδιοτήτων Βιοοργανικών ενώσεων με τη χρήση ετεροπυρηνικού NMR 14N και 31P>>

 

Σημείωση: Το περιεχόμενο της διατριβής αφορά την μελέτη μεταβολής του βαθμού ενυδάτωσης των φορτισμένων  ομάδων βιοργανικών ενώσεων όπως αμινοξέα, ακετυλοαμινοξεα ,φωσφολιπίδια ,νουκλεοτιδια με τη χρήση N.M.R. κατά  την παρουσία τους σε υδατικά διαλύματα.

2004 : Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, με αντικείμενο << Θέματα Ενυδάτωσης Αμινοξέων και Νουκλεινικών οξέων και θέματα δομικών μελετών Βιολογικά δραστικών ουσιών.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

1992 : Υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος, ERASMUS ECTS, με σκοπό την εκπόνηση μέρους της διδακτορικής διατριβής στο << University Utrecht Holland >>, που χρηματοδοτήθηκε από το Κρατικό Ίδρυμα Ερευνών, για το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993.

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η κεντρική κατεύθυνση του ερευνητικού –επιστημονικού έργου είναι η Μελέτη και χρήση της δομής των  Βιοργανικών ενώσεων στις Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης.

 

Συγκεκριμένα μελετάται η δυνατότητα χρήσης της συμπεριφοράς των βιοργανικων ενώσεων που περιέχουν πολικές ομάδες ,(  καρβοξυλικές , αμινο ,  φωσφορικές ) να αλληλεπιδρούν με τα μόρια νερού.

Η συμπεριφορά αυτή μελετήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προτείνονται για εφαρμογή σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε τομείς όπως τα υγρά καύσιμα, απορρυπαντικά, υγρά νοσοκομειακά απόβλητα,  έτσι ώστε να καταστούν φιλικότερα προς το περιβάλλον κατά την χρήση τους.

            Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί προς μελέτη ενώσεις όπως τα υδρόφιλα πολυμερή ( συνθετικά και φυσικά ) π.χ., θερμικό πολυασπαρτικό ανιόν, ΤΡΑ , resin (ρετσίνι ) από χαλέπειο Πεύκη, resin (ρετσίνι ) από Μαύρη Πεύκη, Μπεταίνη, Μακρομοριακές οργανικές ενώσεις , οργανικοί διαλύτες, αλλά και υλικά όπως ο ζεόλιθος.

Μελετήθηκε η ικανότητα των ενώσεων αυτών να αλληλεπιδρούν με τα μόρια του νερού, έτσι ώστε , σε προϊόντα όπως τα καύσιμα ( αποτελεί και το κυριότερο πεδίο εφαρμογής της ερευνητικής διαδικασίας ) να απομακρύνεται η υγρασία και να βελτιώνονται οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες, ώστε κατά την καύση τους να προκαλούν λιγότερο ρυπαντικό φορτίο και να δίνουν  μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Στα καύσιμα χρησιμοποιήθηκαν οι ενώσεις ΤΡΑ , RESIN, ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Επίσης μελετήθηκε η χρήση της μπεταίνης στα απορρυπαντικά,  ώστε εκεί που χρησιμοποιείται να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον  μετά την χρήση τους, και η διαχείριση  του συνολικού οργανικού φορτίου των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων ώστε να μην καθίστανται αυτά επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Παρακάτω παρουσιάζεται επιγραμματικά η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας .

 

Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Τεχνικές ποιοτικού ελέγχου φυσικοχημικών ιδιοτήτων προϊόντων απόσταξης πετρελαίου σύμφωνα με την διεθνή διαδικασία ελέγχου ASTM.–

Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι τιμές μιας σειράς φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε προϊόντα πετρελαίου όπως η υγρασία ASTM D-1744 , ιξώδες ASTM D-445, αγωγιμότητα ASTM D-2624, πυκνότητα ASTM D-1298, σημείο ανάφλεξης ASTM D-93, απόσταξη ASTM D-86, θερμαντικής ικανότητας ASTD-4809 , και μιας σειράς άλλων  ώστε να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους και επομένως η χρήση τους να μην επιβαρύνει τους δείκτες  ρύπανσης του περιβάλλοντος .

 

Τεχνική λήψης και ανάλυσης φασμάτων Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού           ( NMR ) πυρήνων 1Η, 13C, 14N, 31P.

Με την διαδικασία αυτή μπορεί να εξαχθούν πληροφορίες για την διαμόρφωση και τις ιδιότητες του μορίου ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οργανικά μακρομόρια , ώστε να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους π.χ. όταν βρίσκονται σε υδατικά τους διαλύματα., ενώ δίνεται η δυνατότητα ταυτοποίησης βιοργανικών ενώσεων και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε διάφορα διαλύματά τους

Με την εφαρμογή της τεχνικής αυτής μελετήθηκαν δυναμικές και διαμορφωμερείς ιδιότητες:σε υδατικά διαλύματα αμινοξέων,  σε νουκλεοτίδια, σε υδατικά διαλύματα φωσφολιπιδίων.

 

Τεχνική ανάλυσης συνολικού οργανικού φορτίου των υγρών μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων, μέσω των μετρήσεων, COD, BOD, και TOC, με τη μέθοδο spectrometer HACH DR/2000 .

Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η τιμή του συνολικού οργανικού φορτίου στα υγρά νοσοκομειακά απόβλητα ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση για την βιοαποικοδόμηση αυτών για να μπορεί να προταθεί περαιτέρω διαδικασία διαχείρισης και επεξεργασίας ώστε τελικά να είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον

 

Τεχνική σύνθεσης και ποιοτικού ελέγχου ομογενοποιημένων προϊόντων καθαρισμού σε υγρή μορφή σε καθορισμένη σύσταση.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κατάλληλα ρυθμιζόμενων ακολουθώντας αυστηρά την πορεία σύνθεσης των τελικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών οικιακής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό οργανικό φορτίο του τελικού προϊόντος ώστε να μπορεί να είναι βιοαποικοδομήσιμο μετά την χρήση του ενώ πιστοποιούνται οι δείκτες καταλληλότητας π.χ οξύτητα ,διαβρωτική ικανότητα , πτητικότητα, ώστε να είναι ακίνδυνο κατά την χρήση του.

 

Αποτελέσματα ερευνητικής διαδικασίας

 

 

 1. Μελέτη δυναμικών και διαμορφωμερων ιδιοτήτων βιοργανικών ενώσεων.

 

Τα υδατικά διαλύματα των βιοργανικών ενώσεων που περιέχουν πολικές ομάδες μελετήθηκαν κατά την διάρκεια της διδακτορικής διατριβής και τα συμπεράσματα αξιοποιήθηκαν αργότερα για την χρήση των ενώσεων στις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες..

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας στα υδατικά διαλύματα βιοργανικων ενώσεων δημοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων όπως και σε εθνικά συνέδρια, ενώ για την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας εκπονήθηκε και αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα.

 

JOURNAL / BOOK                                          Number / Dada Base I.F.
J. Chem. Soc., Chem. Commun                                        (1) SCOPUS 1.431
CONCEPT MAGN RESON                                             (1) SCOPUS 0.979
J MAGN RESON                                                              (1) SCOPUS 2.438
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.269
Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.251.
Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, 1996, pp.149.

 

4ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, 1994, pp32.
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1994, p 854.

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1994, p 858.

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1995, p 1120.

 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 2005, p 62.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΠΕΝΕΔ 91,1 /1 /1994- 31/ 12/ 1995

Mε βάση τα παραπάνω  προτάθηκε η χρήση των υδρόφιλων πολυμερών  που φέρουν σύστημα πολικών ομάδων για την απομάκρυνση της υγρασίας από τα συμβατικά και εναλλακτικά καύσιμα, όπως επίσης και η χρήση της Μπεταίνης στα απορρυπαντικά

 

 1. Τομέας υγρών καυσίμων

 

Στα υγρά καύσιμα diesel, κηροζίνη, βενζίνη, Ντήζελ ναυτιλίας και biodiesel μελετήθηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων με την χρήση των διοργανικών ενώσεων φυσικών και συνθετικών πολυμερών όπως επίσης και με χρήση ζεόλιθου.  .

Τ αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά την χρήση των πολυμερών τα καύσιμα μειώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό, πάνω από 50%, το ποσοστό υγρασίας που είχαν και βελτιώνουν αισθητά τις  φυσικοχημικές τους ιδιότητες, όπως σημείο ανάφλεξης , αγωγιμότητα, ενώ δεν μεταβάλλεται η τιμή παραμέτρων καταλληλότητας τους όπως η πυκνότητα , το ιξώδες., τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι παρουσιάζουν αύξηση της θερμαντικής τους ικανότητας σε σημαντικό βαθμό.

Η υγρασία που περιέχεται στα καύσιμα είναι υπεύθυνη για μια σειρά προβλημάτων τόσο σε επίπεδο καύσης , άου παρεμποδίζεται η επίτευξη συνθηκών  τέλειας καύσεως με αποτέλεσμα να παράγεται στα προϊόντα της καύσης μεγαλύτερο ποσοστό άκαυστων υδρογονανθράκων,  CO, C, όσο και σε επίπεδο μηχανών καύσεως για την ομαλή πορεία της καύσης και την ελαχιστοποίηση ρύπανσης που οφείλεται σε αυτούς.

Η απομάκρυνση της υγρασίας και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των καυσίμων δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά ως προϊόντα  φιλικότερα προς το περιβάλλον με αισθητά μειωμένη την εκπομπή ρύπων, δίνοντας έτσι μια πρόταση στο έντονο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αυξημένη χρήση τους σήμερα.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας δημοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων όπως και σε εθνικά συνέδρια.

 

 

 

JOURNAL / BOOK                                          Number / Dada Base I.F.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils                  ( 5) SCOPUS 0.195
Petroleum Chemistry                                                         (2) SCOPUS 0.395
Technological Developments in Networking,

Education and Automation

(1) SPRINGER

Book
Fuel Processing  Technology                                       (2)             SCOPUS 3.1
FUEL                                                                             (1) SCOPUS

Applied Physics A                                                     (1)         SCOPUS

3.791

1.73

Computer Technology and Application                 (1) SPRINGER

Microp. Mesop. Mater.                                          (1)             SCOPUS

 

Petroleum Science and Technology.                   ( 4)             SCOPUS

Is computing

3.45

0.395

International Journal of Environmental

Science and Development                                                   (2) IACSIT

0.876
Innovations and Advances in Computer, Information,

 Systems Sciences, and Engineering                                  (1) SCOPUS

The Canadian Journal of Chemical Engineering  (1)               SCOPUS

 

Book

 

1.31

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ                                          
10ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, , 2009, pp44

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, Τομέας Πράσινης Χημείας,2015.

2014, Moscow State Forest University, Moscow ,Russia , Proceedings p.194-197.

 

Euroscience Mediterranean Event 2009 Athens ,  2009, pp59.

5th Annual International Conference on Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES 2016), p.111.

 

( ICERI 2009) Madrid, pp107,2009
 ( ICEST)  Bangkok, Thailand, pp210, 2010.
11ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, ΥΛ6, 2011.

 

CISSE11, University of Bridgeport, U.S.A., No -58, 2011.
CISSE09, University of Bridgeport, U.S.A., No -58, 2011.
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ                                       
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2011.

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Θεσσαλονίκη, 2012.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                                       
ΘΑΛΗΣ-ΙΙΙ, Thales – General Secretariat of Research and Technology (Ministry of National Education and Religious Affairs), 1-4-2014/ 30-9-2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-TEI ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1/72016-20/12/2016 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  DIESEL ( κίνησης και ναυτιλίας ) , BIODIESEL ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.

 

 

Στόχος της όλης ερευνητικής εργασίας είναι να προταθεί και η μηχανική εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας απομάκρυνσης της υγρασίας τόσο σε επίπεδο δεξαμενών αποθήκευσης των καυσίμων όσο και σε επίπεδο μικρών δεξαμενών συνδεδεμένων με οικιακούς καυστήρες ενώ ανοίγονται προοπτικές και την εφαρμογή του συστήματος σε μηχανές αεριωθούμενων και μηχανές αυτοκινήτων.

.Επίσης στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής θα συντελέσει και η αξιοποίηση του ερευνητικού προγράμματος που έχει εγκριθεί σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης προς την κατεύθυνση αυτή.

 

3.Τομέας υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων

Με συνολική μελέτη των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά από τις μονάδες υγείας ( νοσοκομεία , κέντρα υγείας )  διαπιστώνεται η τιμή του συνολικού οργανικού φορτίου στα υγρά απόβλητα ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση για την βιοαποικοδόμηση αυτών ώστε να μπορεί να προταθεί περαιτέρω διαδικασία διαχείρισης και επεξεργασίας για να καταστούν τελικά  ακίνδυνα για το περιβάλλον.

Στο επιστημονικό αυτό πεδίο εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα όπου  με βάση τη δειγματοληψία υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων και την ανάλυσή τους για μια σειρά Νοσοκομείων όπως των  Γρεβενών, Νάουσας, Βέροιας, Φλώρινας, Κέρκυρας και Κέντρων Υγείας , Βέροιας, Κέρκυρας , παρουσιάστηκαν αντίστοιχες μελέτες για κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας με στόχο την πρόταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων.

Με βάση τις μελέτες αυτές οι παραπάνω φορείς προχώρησαν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων,  ενώ τα αποτελέσματα των μελετών δημοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν στα διεθνή συνέδρια:

 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ                                        
Χημεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, p43
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων , Αθήνα, 2009, p158

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μονάδες υγείας (νοσοκομεία –κέντρα υγείας) 2007-2008.

 

 

4.Τεχνική σύνθεσης και ποιοτικού ελέγχου ομογενοποιημένων προϊόντων καθαρισμού σε υγρή μορφή σε καθορισμένη σύσταση.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμενές κατάλληλα ρυθμιζόμενων ακολουθώντας αυστηρά την πορεία σύνθεσης των τελικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών οικιακής χρήσης..

Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό οργανικό φορτίο του τελικού προϊόντος ώστε να μπορεί να είναι βιοαποικοδομήσιμο μετά την χρήση του ενώ πιστοποιούνται οι δείκτες καταλληλότητας π.χ οξύτητα ,διαβρωτική ικανότητα , πτητικότητα, ώστε να είναι ακίνδυνο κατά την χρήση του.

Επίσης διερευνήθηκε και  προτάθηκε η χρήση της Μπεταϊνης  στην σύνθεση των απορρυπαντικών ουσιών προς αντικατάσταση της γλυκερίνης αφού τα τελικά προϊόντα παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό αποικοδόμησης μετά την χρήση τους.

Στα πλαίσια αυτού του επιστημονικού πεδίου εκπονήθηκαν  ερευνητικά προγράμματα, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών δημοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια:

 

ΕΘΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ                                         
2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Πανεπιστήμιο Πατρών , 2007,. p28,

 

3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη, 2008.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                                        
ΕΟΜΕΧ – Ε.Π.Β. 30/6/1998-30/6/2000

 

Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης ,16/1/2000 -20/12/2003
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  LEADER+, 30/11/2004 – 16/12/2005

 

 

 1. Πρωτογενής Τομέας-Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

Κατά την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για τον πρωτογενή τομέας στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας αναπτύχθηκε η ιδέα αξιοποίησης των κατάλληλων εδαφολογικών και κλιματικών συνθηκών στην περιοχή για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και ειδικά στο χώρο των αρωματικών φυτών. Έτσι και στα πλαίσια του μαθήματος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπονήθηκε εργασία με στόχο την πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αρωματικών φυτών rosa damascene ( είδος τριαντάφυλλου ) στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας με στόχο την παραγωγή αρωματικών ελαίων ( ροδέλαιο ) , ροδόνερο, και γλυκό τριαντάφυλλου.

Η πρόταση σε συνεργασία με τον  Τοπικό Συνεταιρισμό Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών παρουσιάστηκε σε μια σειρά ημερίδων και αξιοποιήθηκε καταλλήλως για την ενίσχυση της αγροτικής καλλιέργειας στην περιοχή.

Σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της παραπάνω ποικιλίας αγρότες της περιοχή, σε σύνολο περίπου 200 στρεμμάτων, ενώ ξεκίνησε και η εκπόνηση αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα  αποτελέσματα της εργασίας αυτής δημοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης υπήρξε και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη διαχείριση περιβάλλοντος.

 

JOURNALS/BOOKS                                         
APCBEE Procedia                                                        BOOK
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ICESD,2012, Hong Kong, pp.70
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

CoRin- 6th EU Framework Programme for Research and Technological Development,10-01-2006- 31-03-2008
ERDF -EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND , 1-6-2013 έως 31-12 2013

 

IPA Cross Border,  Creece –The Former Yugoslavia Republic of Macedonia     2007-2013,  11/2/2015 έως 30/1/2016

 

 

 

Υφιστάμενη κατάσταση εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Υγρών Καυσίμων

 

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης .

Η αξιοπιστία και τα έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα διευκολύνουν τον υγιή  ανταγωνισμό, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή και την προστασία του αλλά και να ενδυναμώσουν το ρόλο του εργαστηρίου και του ιδρύματος.

Αυτό επιτυγχάνεται με την ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών  Αντιρρύπανσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EΛOT ISO 9001:2008 Η ανάγκη σύνδεσης με την αγορά, μέσω της παροχής  υπηρεσιών ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων, είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διαπίστευση του εργαστηρίου μέσω του Διεθνούς πρότυπου, (η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και από μέλη του εργαστηρίου), έτσι ώστε η αξιοπιστία και τα έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα να διευκολύνουν τον υγιή  ανταγωνισμό, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή και την προστασία του αλλά και να ενδυναμώσουν το ρόλο του εργαστηρίου και του ιδρύματος.

Η Διαδικασία Πιστοποίησης του Εργαστηρίου έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2012.

Το εργαστήριο έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008  και η οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου πραγματοποιείται από την ομάδα :

Διευθυντής Εργαστηρίου, Αν. Καθηγητής Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Τεχνικός Διευθυντής, Καθ. Εφαρμογών  Μsc Χρηστίδης Σταύρος, Υπεύθυνος αναλύσεων, Εργαστ. Συνεργάτης Τζηλαντώνης Γεώργιος

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι έχει εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στο χώρο της ΔΕΗ  για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του εργαστηρίου μας, με σκοπό την συνεργασία, γεγονός που εκδηλώθηκε και μέσω σχετικών επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

            ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΡΙΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

 

 1. I.P. Gerothanassis, P.J. Barrie and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Solvent

Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, p.2639.

Ετεροαναφορες-4

 

 1. Ι.P. Gerothanassis, C.G. Tsanaktsidis, Nuclear Electric Quadrupole Relaxation, Concepts in Magnetic Resonance, 1996, vol. 8, p63.

Ετεροαναφορες23

 

 1. Gerothanassis, I. P., and C. Tsanaktsidis. «NMR STUDIES OF THE HYDRATION STATE OF AMINOACIDS IN AQUEOUS SOLUTION BY THE USE OF 14N NMR SPECTROSCOPY.» Chimika Chronika-New Series 26, no. 2 (1997): 294.

 

 1. Α.Ν.Τroganis, C.Tsanaktsidis and I.P. Gerothanassis, 14N NMR relaxation times of several protein amino acids in aqueous solution- comparison with 17O NMR data and estimation of the relative hydration numbers in the cationic and zwitterionic forms, J. Magn.Reson., 2003, Volume 164, p294.

Ετεροαναφορες-19

 

 1. Troganis, A. N., C. Tsanaktsidis, and I. P. Gerothanassis. «Hydration degree study of amino acids and their derivatives in aqueous solution as a function of pH using nuclear magnetic resonance ^ 1^ 4N 14N methods.» REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND PHARMACOKINETICS-INTERNATIONAL EDITION- 21, no. 2 (2007): p.115.

 

 1. C. Tsanaktsidis, S. G. Christidis and G. T. Tzilantonis, Use of bioorganic compounds for reducing the moisture content of diesel fuel to reduce the icing effect,Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2010, Volume 46, Number 3, pp,211.

Ετεροαναφορές -2

 1. C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis and S.G. Christidis, Regression Analysis about Humidity Elimination from Diesel Fuel Via Bioorganic Compounds to Increase Antifouling Action, Technological Developments in Networking, Education and Automation,2010,pp,377.

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T. Tzilantonis, Study about Effect of Processed Biodiesel in Physicochemical Properties of Mixtures with Diesel Fuel in order to Increase their Antifouling Action, International Journal of Environmental Science and Development, 2010, Vol. 1, No. 2, pp206.

Ετεροαναφορες7

 

9.C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T. Tzilantonis,
Amplification of Antipollution Action of JP8 using a Bioorganic
Compound, International Journal of Environmental Science and Development,
2011, Vol. 2, No. 1, pp8.

Ετεροαναφορες2

 

10.C.G. Tsanaktsidis, OPTIMIZING THE PHYSICAL–CHEMICAL PROPERTIES OF DIESEL FUELBY INTRODUCING BIO-ORGANIC COMPOUNDS, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2011, Vol. 47, No 3, pp.209.

Ετεροαναφορες1

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, Using a biodegradable polymer to reduce the acidity of biodiesel and biodiesel/petroleum diesel fuel blends, Chemistry and
  Technology of Fuels and Oils
  , 2012, Vol. 48, No. 1,pp. 44.

Ετεροαναφορες2

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, K.G. Spinthoropoulos, S.G. Christidis, V. M. Basileiadis and

A.Ε.Garefalakis, Production of a Mathematic Equation Using StatisticalData for the Determination of Kinematic Viscosity inBlends of Diesel Fuel with Biodiesel, (CTA), Computer Technology and Application, 2012, Vol.3, No.5, pp393.

 

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis, S.G. Christidis and Itziou , Regression analysis about humidity elimination and reduction conductivity from JP8 via a hydrophilic polymer”, Petroleum chemistry, Volume 52, pp 447-451, 2012.

 

 1. Tsanaktsidis C.G., Tamoutsidis E , Kasapidis G ,Itziou A, ,Ntina E, Preliminary results on attributes of distillation products of the rose Rosa damascena as a dynamic and friendly to the environment rural crop, APCBEE Procedia (vol.1) , pp. 66-73, 2012.

Eτεροαναφορές -3

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, V. M. Vasileiadis, K.G. Spinthiropoulos, S.G. Christidis and A.Ε.Garefalakis , Statistical Analysis to Export an Equation in order to Determine Heat of Combustion in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2013, Vol. 152, pp719.

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, K.G. Spinthoropoulos, S.G. Christidis and N. Sariannidis, Mathematical Models for Calculating the Density of Petroleum Diesel Fuel/Biodiesel Blends, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, , 2013, vol. 49, pp 399.

 

17.C. G. Tsanaktsidis, S. G. Christidis  and E. P. Favvas, A Novel method for improving the physicochemical properties of diesel and jet fuel using polyaspartate polymer additives, FUEL, vol. 104, pp 155, 2013.

Ετεροαναφορες9

 1. C. G. Tsanaktsidis at all, A Regression analysis about humidity elimination and reduction conductivity from JP8 via a hydrophilic polymer, Issues in Fossil Fuel Energy Technologies: 2013 Edition, Ashton  Acton General Editor, Chapter 2, oil and gas research, p. 251, 2013,  ( Chapter in book ) .

 

19.C.G. Tsanaktsidis, A.V. Scaltsoyiannes, E.X. Katsidi, S.G. Christidis,   G.T. Tzilantonis,  Use of Natural Resin to Reduce Water Content in Diesel Fuel

, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, vol. 49, p 497, 2014.

 1. 20. G. Tsanaktsidis, E. P. Favvas,A. A. Scaltsoyiannes, S. G. Christidis, E.X. Katsidi, A. V. Scaltsoyiannes, Natural resins and their application in antifouling fuel technology: Part I: Improving the physicochemical properties of diesel fuel using natural resin polymer as a removable additive, Fuel Processing Technology, vol.114, p 135, 2013.

Ετεροαναφορες-5

 1. Tsanaktsidis C.G, Vasiliadis V, Itziou A, Petrakis L.A, Moisiadis S.A, Application of Factor Analysis For The Study Of Physicochemical Properties In Different Blends Of Diesel Fuel With Biodiesel, «International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Volume-3, Issue-6, p. 42, 2014.
 2. C.G. Tsanaktsidis, E. P. Favvas,A. A. Scaltsoyiannes, G.T. Tzilantonis, A new fuel (D-BD-J) from the blending of conventional diesel, biodiesel and JP8, Fuel Processing Technology, vol.127, p. 66, 2014.
 3. E. P. Favvas, C.G. Tsanaktsidis, , S. G. Christidis, G.T. Tzilantonis, H2O removal from diesel and JP8 fuels: A comparison study between synthetic and natural dehydration agents , Journal of Engineering Science and Technology Review, vol.4, p.104,2014.
 4. C.G. Tsanaktsidis, E. P. Favvas, , E.X. Katsidi, S. G. Christidis, G.T. Tzilantonis A. V. Scaltsoyiannes ,Water removal from biodiesel/diesel blends and jet fuel by using natural resin as dehydration agent, The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol.93, p.1812, 2015.

Ετεροαναφορες-3

 1. Evangelos P. Favvas, Evangelos P. Kouvelos, Sergios K. Papageorgiou, Constantinos G. Tsanaktsidis, Athanasios Ch. Mitropoulos, Characterization of natural resin materials using water adsorption and various advanced techniques, Applied Physics A, p.1,2015.

Ετεροαναφορες -1

 

 1. Evangelos P. Favvas, Constantinos G. Tsanaktsidis, Andreas A. Sapalidis, George T. Tzilantonis, Sergios K. Papageorgiou, Athanasios Ch. Mitropoulos, «Clinoptilolite: A natural zeolite material, structural characterization and performance evaluation on its dehydration properties of hydrocarbon-based fuels», Microp. Mesop. Mater. 2016, 225,p385-391.

Ετεροαναφορες-6

 1. C.G. Tsanaktsidis, A.Z. Stimoniaris, S.A. Bousios, G. Tzilantonis, A. A. Scaltsoyiannes M. Taktsira A. Scaltsoyiannes, Improvement of the Physicochemical Properties of Distilled Products of Petroleum (Diesel, JP-8) and Mix Diesel-Biodiesel by Using European Black Pine Oleoresin, Journal of Environmental Protection , 2016, vol 7. No 5, p. 583.
 2. ConstantinosTsanaktsidis, Konstantinos Spinthiropoulos, George Tzilantonis Xristos Katsaros, «Variation of Density of Diesel and Biodiesel mixtures in three different temperature ranges.» Petroleum Science and Technology, 2016 , vol.34, Issue 13, p 1121.

 

 1. C G Tsanaktsidis, K G Spinthiropoulos, Fariz Guliyev, D Dimitriou, K Euthaltsidou, G T Tzilantonis, << Relation between quality and production cost for pure biodiesel bases on the mixes of Raw Material >>, IOP Conf.ser.. Earth and Environmental Science, vol.40, No.1, p.012048, 2016.

 

 1. Constantinos G.Tsanaktsidis, Adam Z. Stimoniaris, Konstantinos G. Spinthiropoulos, George T. Tzilantonis, Ilias .N. Smaragdis , Using natural crystalline zeolite structure in order to reduce the Acidity in marine fuel oil, Petroleum Science and Technology, 2016 , vol.34, Issue 23, p 1899.

 

 1. Constantinos G. Tsanaktsidis, George T. Tzilantonis , K.G. Spinthiropoulos, Diesel fuel based on mixtures of petroleum and vegetable raw materials» ,Petroleum Chemistry , 2017, Vol.57, No-5, p.471.

 

32.Constantinos Tsanaktsidis, Adams Stimoniaris, Spiros Bousios, Konstantinos Spinthiropoulos, George Tzilantonis, Apostolos Scaltsoyiannes, Effect study of modulation of molecules of natural resin from Black and Halepensis Pinus in the removal of humidity from diesel fuel, Petroleum Science and Technology, 2016, in press.

 1. C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis , K.G.Spinthiropoulos, S.G. Christidis and G.T. Tzilantonis, «Statistical analysis and comparative about humidity elimination in conventional diesel fuel using synthetic and natural hydrophilic polymers as additives.» Petroleum Science and Technology, 2016, in press.

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, E.Zafeiriou, K.G.Spinthiropoulos, Kasapidis G. ,Itziou A, Oreganum vulgare; techno – economic analysis for the alternative uses and the role of soil – climate conditions, Agricultural and Food Science, under review, 2016.

 

 1. . C.G. Tsanaktsidis,, K.G.Spinthiropoulos, Implementation of Basic Principles of Econometric Analysis in Petroleum Technology; A review of the econometric evidence,Journal of Engineering Science and Technology Review, under review, 2016.

 

36.C.G.Tsanaktsidis, K. G. Spinthiropoulos, G.T. Tzilantonis, I.N. Smaragdis, , B.Vasiliadis, Study of variation of the physicochemical properties diesel-biodiesel blends RANGE (0-100) % and analysis of the production cost, The Open Petroleum Engineering Journal, under review, 2017.

 

37. C.G.Tsanaktsidis, A.Z.Stimoniaris, K. G. Spinthiropoulos, G.T. Tzilantonis, I.N. Smaragdis, , B.Vasiliadis ,Create new fuel high in energy and environmentally friendly by mixing marine fuel oil and biodiesel, Journal of Petroleum Science and Engineering, under review, 2017.

 

 

 

 

. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΜΕ  ΚΡΙΤΕΣ

 

 1. Ι.P. Gerothanassis, Ε. Papamichael and C. Tsanaktsidis, Variable Field 14N NMR Relaxation Time Studies of Dodecylphosphorylcholine Aqueous Micellar Solutions: Conformational and Dynamics Properties, Biophys.Newsletter, 1995, vol 39, p.35.

 

 1. I.P. Gerothanassis, P.J. Barrie and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Solvent

Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide, Biophys.Newsletter, 1995, vol 39, p.37.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ  ΚΡΙΤΕΣ

 

 1. 1. Ι.P.Gerothanassis, Ε. Papamichael and C. Tsanaktsidis, Variable Field 14N NMR Relaxation Time Studies of Dodecylphosphorylcholine Aqueous Micellar Soluyions: Conformational and Dynamics Properties in Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Eds Τ. Theophanides, J. Anastassopoulou and Ν. Fotopoulos, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.269.

 

 1. I.P. Gerothanassis , C.Efthimiou, M.Momenteau and C.Tsanaktsidis, On the Nature of C-H…O Interactions of Amides in Solution: An 17O NMR and FTIR Approach, in Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Eds Τ. Theophanides, J. Anastassopoulou and Ν. Fotopoulos, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.251.

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός : Μια από παιδαγωγική πλευρά προσέγγιση του Μηχανισμού Πυρηνικής Αποδιέγερσης σε Τετραπολικούς Πυρήνες, 4ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, Χημεία και Παιδεία, Ιωάννινα, 1994, pp32.

 

 1. I.P. Gerothanassis and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Hydrogen Bonding Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide AND nadph, in Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, Eds. N.Hatziliadis and M.Fasand , 1996, pp.149.
 2. Κ.Γ. Τσανακτσίδης, Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων: Μια από εκπαιδευτικής πλευράς προσέγγιση των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των συμβατικών καυσίμων, 10ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, Χημεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, pp44.

 

 1. Ν.Ηλιόπουλος και Κ.Γ. Τσανακτσίδης , Μελέτη των υγρών αποβλήτων 11 νοσοκομείων και κέντρων υγείας , 10ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, Χημεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, pp43.

 

 1. K. Tsanaktsidis, A. Papadimitriou «QUALITATIVE FUEL TESTING: ORGANISATION OF LABORATORIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTES – HIGHER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTES) AIMING AT CERTIFYING THE APPROPRIATENESS OF THE PRODUCED ALTERNATIVE FUEL BIODIESEL AND ITS MIXTURES WITH DIESEL IN ORDER THAT THEIR USE IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY » Euroscience Mediterranean Event 2009 Athens ,  2009, pp59.

 

 1. Ν.Ηλιόπουλος ,Αθανάσιος Βαλαβανίδης και Κ.Γ. Τσανακτσίδης, Μελέτη Των Πηγών Βαρέων Μετάλλων Στην Τέφρα Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων, 3ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων << Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων :Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων >>Αθήνα, 2009, pp158.

 

 1. K. Tsanaktsidis, S. Christidis, A. Papadimitriou, ORGANISATION AND OPERATION OF A RESEARCH LABORATORY FOR THE ANALYSIS OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CONVENTIONAL FUELS IN LIQUID FORM , International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009) Madrid, p107,2009.

 

 

 

 

 

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T.Gilantonis, EFFECT OF HYDROPHILIC POLYMER IN PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BIODIESEL SO THAT IT BECOMES FRIENDLIER TO THE ENVIRONMENT WITH ITS USE, International Conference on Environmental Science and Technology, Bangkok, Thailand, p.210, 2010.

 

 1. Κ.Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Γ.Τζηλαντώνης, ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DIESEL ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ( ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΑΝΙΟΝ), 11ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, H συνεισφορά της Χημείας στον ανθρώπινο πολιτισμό – Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Κύπρος, ΥΛ6, 2011.

 

 

 1. . Tsanaktsidis C.G., Tamoutsidis E , Kasapidis G ,Itziou A, ,Ntina E, Preliminary results on attributes of distillation products of the rose Rosa damascena as a dynamic and friendly to the environment rural crop. 3rd International Conference on Environmental Science and Development, ICESD,2012, Hong Kong, p.70,.

 

 

13.C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis, K.G. Spinthiropoulos, G.T. Tzilantonis << Exporting a Regression Equation for the Determination of Conductivity in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel>> International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering,: CISSE 2012, University of Bridgeport, U.S.A. December, vol. 12, p. 7, 2012.

Ετεροαναφορές -3

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, A.A. Scaltsoyiannes, , E.X. Katsidi, S.G. Christidis, G.T. Tzilantonis,M.L.Tsaktsira, E.V. Voulgaridis A.V. Scaltsoyiannes, USING PINE OLEORESIN TO REDUCE WATER CONTENT IN DIESEL FUEL, Poster Session of the 5-th RCCWS International Symposium WOOD STRUCTURE PROPERTIES AND QUALITY-14 September 22-25, 2014, Moscow State Forest University, Moscow ,Russia , Proceedings p.194-197.

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Ε. Φάββας, Απ. Σκαλτσογιάννης , Σ. Χρηστίδης, Γ.Τζηλαντώνης,  Αθ. Σκαλτσογιάννης, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  DIESEL, JP-8 , BIODIESEL, 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, Τομέας Πράσινης Χημείας,2015.

 

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, N Kiratzis, GT Tzilantonis, NS Sariannidis, KG Spinthiropoulos,  << Variation of Density and Conductivity with mixtures of Diesel and Biodiesel (animal and vegetable) by analysis of variance using the linear regression and interpretation using mathematical equations >>, 5th Annual International Conference on Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES 2016), p.111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κωδικός στον Εύδοξο:50658745- ISBN : 978-618-82022-0-7

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :2011-ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός στον Εύδοξο: 50658743- ISBN : 978-618-82022-2-1

ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2011-ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015

 

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κωδικός στον Εύδοξο: 50658886-ISBN : 978-618-82022-1-4

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :2013-ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015

 

4.ΟΔΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Κωδικός στον Εύδοξο: 33036768-ISBN : 978-960-93-5099-0

ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ:ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ITZIOY B. AIKATEΡINH-ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :2013

 

5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Κωδικός στον Εύδοξο: 41962703-ISBN : 978-960-93-6203-0

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :2014

EDITORIAL BOARD MEMBER  

 

1.The Open Petroleum Engineering Journal

 

REVIEWER

 

 1. Polish Journal of Chemical Technology
 2. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences

 

3.International Journal of Environmental Science and Development

 

4.African Journal of Microbiology Research

 

 

 1. Fuel Processing Technology

 

.

 1. Brazilian Journal of Science and Technology

 

 

 1. Energy Conversion and Management

 

 1. IManE&E 2016 Modern Technologies in Machine Manufacturing Technology-conference.

 

 1. 9. Energy and fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης, Ε. Παπαμιχαήλ και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Τετραπολικής Σταθεράς Σύζευξης 14Ν, Διαμόρφωσης και Μοριακής Δυναμικής Φωσφολιπιδίων με τη χρήση NMR-14N Μεταβλητού Πεδίου, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1994, p 854.

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης , P.J. Barrie και Κ. Τσανακτσίδης, Επίδραση Δεσμών Υδρογόνου στις Κύριες Συνιστώσες του Τανυστή Χημικής Μετατόπισης 31Ρ σε κυκλικά Νουκλεοτίδια, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1994, p858

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Μεταβολών του Βαθμού Ενυδάτωσης Αμινοξέων σε Υδατικά Διαλύματα ως συνάρτηση του pH με τη χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Σντονισμού NMR-14N, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Αθήνα, 1995, p1120.

 

 1. Κ.Τσανακτσίδης , Ι.Π.Γεροθανάσης και Α.Ν.Τρογκάνης, ΜΕΛΕΤΗ TΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ pH, ME EΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ NMR-14N, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 2005, p62.

 

 1. K.Τσανακτσίδης, Μ. Γούλα, Α. Παπαδημητρίου, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΠΡΟΙΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Πανεπιστήμιο Πατρών , 2007,. p28.

 

 1. K.Τσανακτσίδης, Α. Παπαδημητρίου, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας , Θεσσαλονίκη, 2008.

 

 1. Κ.Γ. Τσανακτσίδης, Γ. Κασαπίδης, , Ν. Ηλιόπουλος Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Ντίνα,

<<ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ROSA DAMASCENA ΩΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ >>, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πράσινη χημεία και εφαρμογές της, Θεσσαλονίκη , 2011.

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Ε. Φάββας και Γ. Τζηλαντώνης, << Αξιοποίηση υδρόφιλων πολυμερών στην ανάπτυξη νέων μεθόδων απομάκρυνσης της υγρασίας σε συμβατικά και μη καύσιμα.>>, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πράσινη χημεία και εφαρμογές της, Θεσσαλονίκη , 2011.

 

 1. A.Σκαλτσογιάνης, Κ.Τσανακτσιδης, Ε.Κατσιδη, Δ.Μήτρας, Μ. Τσακτσίρα, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ ( PINUS HALEPENSIS MILL) . Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΩΣ ΔΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Θεσσαλονίκη, p.20, 2012.

 

 1. A.Σκαλτσογιάνης, Κ.Τσανακτσιδης, Ε.Κατσιδη, Δ.Μήτρας, Μ. Τσακίρα, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ ( PINUS HALEPENSIS MILL) . Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Συνάντηση Καινοτομίας και Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, p.11, 2013, ΝΟΗΣΙΣ / Θεσσαλονίκη.

 

 1. Α. Σκαλτσογιάννης, Κ. Τσανακτσίδης, Δ. Μήτρας, Ε. Κατσίδη, E. Φάββας,

Μ. Τσακτσίρα , ΡΗΤΙΝΗ ΠΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (DIESEL). ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS HALEPENSIS MILL) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ., 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας,p340-356,  2013, Θεσσαλονίκη.

 

 

 1. Scaltsoyiannes Α.V., Tsaktsira M., Karanikas C., Mitras D., Scaltsoyiannes V.A., Scaltsoyiannes A.A., Karkabunas S., Kontargiris E., Dima Ι, Tsanaktsidis Κ. Tzilantonis G., GENETIC IMPROVEMENT OF ALEPPO PINE (Pinus halepensis MILL.)OLEORESIN PRODUCTION APPLICATION OF THE OLEORESIN AND ITS DERIVATIVES ON:a) Climate Change, b) Pharmacology & c) Quality of the liquid fuels (diesel), 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, “Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη” p. 24-52 , 2015, Κεφαλονιά.

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Κ. Σπινθηρόπουλος, Α.Στημονιαρης, , Γ. Τζηλαντώνης, Η. Σμαραγδης, Β.Βασηλειαδης, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ DIESEL ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ BIODIESEL, 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Τομέας Πράσινης χημείας, Θεσσαλονίκη ,Δεκεμβρίος, 2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ  ΚΡΙΤΕΣ

 

 1. I.P. Gerothanassis, P.J. Barrie and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Solvent

Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide, in Loint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular Chemical Engineering, University of Ioannina, Ioannina, Greece, December, 1994.

 

 1. Ι.P..Gerothanassis, Ε. Papamichael and C. Tsanaktsidis, Varible Field 14N NMR Relaxation Time Studies of Dodecylphosphorylcholine Aqueous Micellar Soluyions: Conformational and Dynamics Properties, in Loint Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular Chemical Engineering, University of Ioannina, Ioannina, Greece, December, 1994.

 

 

 

 

 

 

 

         ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1.Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός : Μια από παιδαγωγική πλευρά προσέγγιση του Μηχανισμού Πυρηνικής Αποδιέγερσης σε Τετραπολικούς Πυρήνες, 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελλάδας Κύπρου, Χημεία και Παιδεία, Ιωάννινα, 1994.

 

2.Dr. Konstantinos Tsanaktsidis, The contribution of quality audit to the economic development of Fisheries market auction places, International Fisheries Conference, 29-30 June,2005, Athens, Greece.

 

3.Κ.Γ. Τσανακτσίδης, Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων: Μια από εκπαιδευτικής πλευράς προσέγγιση των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης  για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των συμβατικών καυσίμων, 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελλάδας Κύπρου, Χημεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009.

 

 

4.C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis and S.G. Christidis , Regression Analysis about Humidity Elimination from Diesel Fuel Via Bioorganic Compounds to Increase Antifouling Action, International Joint Conferences
on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering
(CISSE 09) ,University of Bridgeport
, USA, 2009

 

5.Κ.Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Γ.Τζηλαντώνης, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 11ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας Ελλάδας Κύπρου, H συνεισφορά της Χημείας στον ανθρώπινο πολιτισμό – Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Κύπρος, 26-29 Οκτωβρίου, 2011.

 

 

 

6.C. Tsanaktsidis, V.Basileiadis, K.Spinthioropoulos, S. Christidis, A.Garefalakis  Statistical Analysis to Export an Equation in order to Determine Heat of Combustion in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, Information, and Systems Sciences, and Engineering on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering CISSE11, University of Bridgeport, U.S.A. 3-6 December, 2011.

 

 1. C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis, K.G. Spinthiropoulos, G.T. Tzilantonis << Exporting a Regression Equation for the Determination of Conductivity in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel>> International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering,: CISSE 2012, University of Bridgeport, U.S.A. December, 2012.

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Ε. Φάββας, Απ. Σκαλτσογιάννης , Σ. Χρηστίδης, Γ.Τζηλαντώνης,  Αθ. Σκαλτσογιάννης, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  DIESEL, JP-8 , BIODIESEL ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ, 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, 8-10 Μαΐου , Θεσσαλονίκη, 2015.

 

 1. 9. Constantinos Tsanaktsidis, Nikolaos Sariannidis, Konstantinos Spinthiropoulos, Nikolaos Kiratzis and George Tzilantonis,  << Variation of Density and Conductivity with mixtures of Diesel and Biodiesel (animal and vegetable) by analysis of variance using the linear regression and interpretation using mathematical equations >>, 5th Annual International Conference on Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES 2016), 22-23, February, Singapore.( video-AVI)

 

 1. C G Tsanaktsidis, K G Spinthiropoulos, Fariz Guliyev, D Dimitriou, K Euthaltsidou, G T Tzilantonis, << Relation between quality and production cost for pure biodiesel bases on the mixes of Raw Material >>, International Conference on New Energy and Future Energy System (NEFES2016), Beijing , August 19 to 22, 2016, ( video-AVI).

 

 1. C G Tsanaktsidis, Economy of Science and its financing challenges, International Scientific-Practical Conference on Modern Management Model of Scientific Activity at Universities , Baku, 13-14 June 2017 , Azerbaijan.

 

         ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης, Ε. Παπαμιχαήλ και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Τετραπολικής Σταθεράς Σύζευξης 14Ν, Διαμόρφωσης και Μοριακής Δυναμικής Φωσφολιπιδίων με τη χρήση NMR-14N Μεταβλητού Πεδίου, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 1994.

 

 1. Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Μεταβολών του Βαθμού Ενυδάτωσης Αμινοξέων σε Υδατικά Διαλύματα ως συνάρτηση του pH με τη χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού NMR-14N, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Αθήνα, 1995.

 

 1. Κ.Τσανακτσίδης, Ι.Π.Γεροθανάσης και P.J.Barrie, Επίδραση Δεσμών Υδρογόνου στις Κύριες Συνιστώσες του Τανυστή Χημικής Μετατόπισης 31Ρ σε κυκλικά Νουκλεοτίδια, 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1995.
 2. Κ.Τσανακτσίδης , Ι.Π.Γεροθανάσης και Α.Ν.Τρογκάνης, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ pH, ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ NMR-14N, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2005.

 

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Ε. Φάββας και Γ. Τζηλαντώνης, << Αξιοποίηση υδρόφιλων πολυμερών στην ανάπτυξη νέων μεθόδων απομάκρυνσης της υγρασίας σε συμβατικά και μη καύσιμα.>>, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη 8-9 Δεκεμβρίου , 2011.

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Α.Ντομοπούλου, << Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων : Μια από παιδαγωγικής πλευράς προσέγγιση των μεθόδων ανάλυσης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών προϊόντων πετρελαίου σε υγρή μορφή με σκοπό την οργάνωση εργαστηριακού μαθήματος ποιοτικού ελέγχου καυσίμων σε προγράμματα σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων>> , 1ο Σεμινάριο Συντονιστών δικτύων, << Αειφορική Τεχνολογία >> 24-26, Απριλίου ,Κέρκυρα 2015.

 

 

 

 1. Κ. Τσανακτσίδης, Κ. Σπινθηρόπουλος, Α.Στημονιαρης, , Γ. Τζηλαντώνης, Η. Σμαραγδης, Β.Βασηλειαδης, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ DIESEL ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ BIODIESEL, 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη 2-4 Δεκεμβρίου, 2016.
              ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

1.Δρ.Κ.Τσανακτσίδης «Πρωτογενής τομέας – Προοπτικές ανάπτυξης – Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων» Ημερίδα  στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος «CoRiN – Συντονισμός του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας για την προώθηση της καινοτομίας», ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 27/3/2008.

 

 1. Δρ.Κ.Τσανακτσίδης «Περιβάλλον και Υγεία » Ημερίδα στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος «INTERREG III B ARCHIMED – HEALTH >> που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας , 20/6/2008.

 

3.Δρ.Κ.Τσανακτσιδης, <<Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα >> , Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος << Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας >> που υλοποιήθηκε από τον ΕΟΜΕΧ, 15/9/2008, Πτολεμαίδα.

 

 1. Δρ. Κ.Τσανακτσίδης, << Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά, μια εναλλακτική καλλιέργεια στην Κοζάνη, νέες ιδέες νέα προοπτική.>>, ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τη Βοΐακη Εστία και το Συνεταιρισμό Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών Βοΐου Κοζάνης, 10 / 9/ 2012, Θεσσαλονίκη.

 

 1. Δρ. Κ.Τσανακτσίδης, << Ανάλυση των συστατικών του προϊόντος απόσταξης του Rosa damascene. Μία δυναμική και φιλική προς το περιβάλλον αγροτική καλλιέργεια

.>>, ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τη Βοΐακη Εστία και το Συνεταιρισμό Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών Βοΐου Κοζάνης, 22/ 9/ 2012,Εράτυρα –Κοζάνης..

 

 1. Δρ.Κ.Τσανακτσίδης, «Διαχείριση Φυσικών πόρων-καινοτόμες εφαρμογές» Ημερίδα του Συλλόγου Φοιτητών ΣΤΕΦ –ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 4/12/2013.

 

 1. Δρ.Κ.Τσανακτσίδης << ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >> Ημερίδα , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – KΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, 2-3-2016.

 

 1. Δρ.Κ.Τσανακτσίδης, Σκοπός και Στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» MSc. MOGMAT, Ημερίδα , ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 24 Ιουνίου 2016 .
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 

 1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας << ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ >> στο Τεχνολογικό πάρκο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20-23 Σεπτεμβρίου 2005.
 2. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Ιατρικής << ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ >> που διοργάνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης , 22-Οκτωμβρίου 2005, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας..
 3. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο «Πρωτογενής τομέας – Προοπτικές ανάπτυξης – Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων» «CoRiN – Συντονισμός του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας για την προώθηση της καινοτομίας», ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 27-03-2008.
 4. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-Πρωτογενής τομέας – Προοπτικές ανάπτυξης» ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 20/11/2009.
 5. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο «Άνθρωπος Κοινωνία και Περιβάλλον » , Μέτσοβο -Ιωαννίνων, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 15-12-2012.
 6. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με τίτλο << ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >> Ημερίδα , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –     KΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, 2-3-2016.

 

 

     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βάσει των στοιχείων του  Google Scholar Citations (G.S.C.) :Ομότιμες αναφορές (Citation Index)   =  91 (μέχρι ΣΗΜΕΡΑ ).

JOURNAL / BOOK                          Number of paper / Dada Base I.F.
J. Chem. Soc., Chem. Commun                       (1)                  SCOPUS 1.431
CONCEPT MAGN RESON                            (1)                  SCOPUS 0.979
J MAGN RESON                                             (1)                  SCOPUS 2.438
Chemistry and Technology of Fuels and Oils   ( 5)                SCOPUS 0.195
Petroleum Chemistry                                         (2)                 SCOPUS 0.5
Technological Developments in Networking,    (1)                SCOPUS

Education and Automation

 

Book
APCBEE Procedia                                             (1)            SPRINGER Book
FUEL                                                                  (1)               SCOPUS 3.791
Computer Technology and Application

(1)            SPRINGER

Is computing
International Journal of Environmental

Science and Development                                  (2)                  IACSIT

0.876
Innovations and Advances in Computer, Information,

 Systems Sciences, and Engineering                   (1)               SCOPUS

Book
Fuel Processing  Technology                                       (2)             SCOPUS 3.1
«International Journal of Soft Computing   (1)                     BEIESP

and Engineering

REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND PHARMACOKINETICS-INTERNATIONAL EDITION     SCOP.

1.1

 

0.3

Journal of Engineering Science and Technology Review   (1)       SCOPUS 0.8
The Canadian Journal of Chemical Engineering  (1)               SCOPUS

Journal of Environmental Protection                    (1)                SCIRP

Earth and Environmental Science,         (1) SCOPUS   IOP Conf.ser.

1.31

0.78

  Applied Physics A                                               (1)             SCOPUS 1.73
Issues in Fossil Fuel Energy Technologies: ( 1) Scholarly Editions TM

 

Book
Microp. Mesop. Mater.                                   (1)             SCOPUS

 

Petroleum Science and Technology.             ( 4)             SCOPUS

3.45

0.45

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

21/4/1994 – 1/11/2005 ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

 

Εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής,

Παροχή Ερευνητικού Έργου,

Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών,

Πιστοποιήσεις, κλπ .

 

25/4/2000 – 1/11/2005

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Εργάστηκε στην Επιχείρηση << ΑΚΡΙΝ ,  Χημικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Υγρών Καθαρισμού και Στίλβωσης >>, με έδρα την Ακρινή –Κοζάνης

 

21/10/1995 –6/5/1997. ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Εργάστηκε στη Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων, Δ.Α.Κ. Λάρισας, με την ειδικότητα του Χημικού στο Πρότυπο Χημείο Ελέγχου Καυσίμων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Δ.Α.Κ. στον τομέα Φυσικοχημικών Αναλύσεων Πετρελαιοειδών κατά Α.S.T.M.

 

27/6/0330/6/06

 

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

 

Εργάστηκε ως εμπειρογνώμων αξιολογητής του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

στην αξιολόγηση προτάσεων :

 

– Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006

<< Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων>>

 

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

<< Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος >>

 

 

20/1/2004-20/11/2004 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -Ε.Φ.Ε.Τ.

 

Εργάστηκε ως  μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ( Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων )  στην πιστοποίηση εργαζομένων  σε θέματα  «Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων – HACCP» όπως καθορίζεται από το  πλαίσιο της Βασικής Εκπαίδευσης του  ΕΦΕΤ  στους παρακάτω φορείς –επιχειρήσεις .

-Σωματείο Αρτοποιών Νομού Κοζάνης

-Γενικό  Νοσοκομείο Κέρκυρας

-Σωματείο Ζαχαροπλαστών Νομού Κοζάνης

-ΑΘ.Κουκουτάρης ΑΒΕΕ- ALFA ( Επιχείρηση Τροφίμων )

-Ιδιωτική κλινική Σπινάρη.

 

 

1/11//05 – 4/5/2009

 

 

 

 

4/5//09 – 21/3/2013        

 

 

 

 

21/3/2013– Σήμερα

 

 

 

 

 

11/3/2014-Σήμερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Καθ. Εφαρμογών Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΕ

Προϊστάμενος Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας Νέων Υλικών

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 1. ΕΟΜΕΧ – Ε.Π.Β. 94-99, Δράση 4. 2. 6 , 30/6/1998-30/6/2000

Τίτλος: << Οργάνωση γραμμής παραγωγής οικολογικών υγρών καθαρισμού και στίλβωσης>>

Εταίροι : Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων καθαρισμού <<ΑΚΡΙΝ>>,ΚΟΖΑΝΗ.

 

 

 1. Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης ,16/1/2000 -20/12/2003

Τίτλος : << Μηχανολογικός εξοπλισμός –Χημείο >>

Εταίροι : Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων καθαρισμού <<ΑΚΡΙΝ>>,ΚΟΖΑΝΗ

 

 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+, 30/11/2004 – 16/12/2005.

Τίτλος : “<< Επέκταση – εκσυχρονισμός βιοτεχνίας παραγωγής οικολογικών υγρών καθαρισμού και εργαστηρίου χημικών αναλύσεων >>

Εταίροι : Επιχείρηση παραγωγής προϊόντων καθαρισμού <<ΑΚΡΙΝ>>,ΚΟΖΑΝΗ

 

 1. CoRin- 6th EU Framework Programme for Research and Technological Development,10-01-2006- 31-03-2008.

 

Τίτλος   :  Coordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation Εταίροι : CPERI, ASTON UNIVERSITY, UCL, UNION FENOSA, VEBA OIL

 

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-TEI ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1/72016-20/12/2016

Τίτλος   :  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  DIESEL ( κίνησης και ναυτιλίας ) , BIODIESEL ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4900 E.

Εταίροι  :  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 20/72016-20/7/2017

Τίτλος   :  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.

Εταίροι  :  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3900 E.

 

 

                          ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    

                       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 1. Yπουργείο Παιδείας,

ΕΡΓΟ-1 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 2010-2013

ΥΠΟΕΡΓΟ-01 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

<< ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2006-2013>>, για την περίοδο 15-10-2010 έως 30-9-2013.

Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

 1. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Υποέργο – 01: << ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >>

Μελέτη εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στα πλαίσια του έργου Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Υποέργο 01 με τίτλο << ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >> κατά την περίοδο 15/10 2010 έως 31/3/2012

Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

 

 

 1. Yπουργείο Παιδείας,

ΕΡΓΟ-1 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , 2013-2015

ΥΠΟΕΡΓΟ-01 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

<< ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2006-2013>>, για την περίοδο 2013-2015 .

Εταίροι: ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για κατάρτιση ειδικών ομάδων σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεως στο τομέα πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  διάρκειας 60 ωρών και πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 16 Φεβρουαρίου 2016 σε εβδομαδιαία βάση 4 ωρών (Σύνολο εβδομάδων 15).

Προϋπολογισμός: 3600 E.

Εταίροι: Κ.Τ.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 19/2/2006- 31/1/2007

Τίτλος : Ολοκληρωμένο σύστηνα διαχείρισης νοσοκομειακών

μολυσματικών αποβλήτων .

Εταίροι : Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 1. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 28/8/2008 -30/4/2009.

Τίτλος : Διαχείριση υγρών ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων.

Εταίροι : ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ, 28/8/2008 – 30/4/2009.

Τίτλος : Διαχείριση υγρών ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων.

Εταίροι : Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, 28/8/2008 -30/4/2009.

Τίτλος : Διαχείριση υγρών ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων.

Εταίροι : Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 28/8/2008 -30/4/2009.

Τίτλος : Διαχείριση υγρών ιατρικών μολυσματικών αποβλήτων.

Εταίροι : Γ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΤΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 1. ΠΕΝΕΔ 91,1 /1 /1994- 31/ 12/ 1995.

Τίτλος : << Φασματοσκοπικές μελέτες ΙR, πολυπηρυνικού πολλαπλού QUANTUM και πολυδιάστατου NMR  διάκριτων μορίων ενυδάτωσης σε πεπτιδικές ορμόνες και σύμπλοκα ενζύμου ( DHFR )- συνενζύμου ( NADPH) αναστολέα >>.

Εταίροι : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 1. RETEX-94 1 / 5 /1994- 1/5 /1995.

Τίτλος : << Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρου >>

Εταίροι : Γεωργικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός εξορύξεως και επεξεργασία

μαρμάρου Τρανοβάλτου.

 

 

 1. Π.Α.Β.Ε. 98ΒΕ, 1/5/1999-10/7/1999.

Τίτλος : << Κατασκευή καινοτομικού ρομπότ για την επισμάλτωση των θερμοδοχείων και λεβήτων >>

Εταίροι : ΚΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

 1. Π.Α.Β.Ε.. 02ΒΕ 105, 1/2/2003-31/2/2003.

Τίτλος : << Βελτίωση βαθμού απόδοσης βιομηχανικού φούρνου επισμάλτωσης με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας >>

Εταίροι : ΚΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

 1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 1/5/2005- 31/5/2005.

Τίτλος : << Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε αστικές ή βιομηχανικές περιοχές με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια. Εφαρμογή στις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και Κοζάνης>>

Εταίροι : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

 1. ΘΑΛΗΣΙΙΙ, Thales – General Secretariat of Research and Technology (Ministry of National Education and Religious Affairs), 1-4-2014/ 30-9-2015

 

Τίτλος : Production of Energy Carriers from Biomass by Products. Glycerol Reforming for the Production of Hydrogen, Hydrocarbons and Superior Alcohols.

Εταίροι : Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας .

ΙΤΧΗΙΔ-ΕΚΕΤΑ, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 1. ERDFEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

1-6-2013 έως 31-12 2013 και 4-2-2014 έως 11-9 2014

 

Τίτλος :Επιλογή , προστασία και ανάδειξη των δασικών φρουτοφόρων ειδών της  Βαλκανικής χερσονήσου.

 

Εταίροι : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Δασολογίας , ΤΕΙ ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 1. IPA Cross Border, Creece –The Former Yugoslavia Republic of

Macedonia     2007-2013,  11/2/2015 έως 30/1/2016

 

Τίτλος :Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation- BIOFOSS.

 

Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΙΩΝ.

 

 

 1. IPA Cross-Border , Greece–The Former Yugoslav Republic of Macedonia

2007-2013, 12/12/2013 έως 21/08/2014.

 

Τίτλος : << Promotion of Energy Efficiency in Building and Protection of the Environment >>.

 

Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΙΩΝ

 

 

 1. << ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ

          ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ >> του Επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευση

          και Δια Βίου Μάθηση , 17/9/2012 έως 30/11/2015.

 

Τίτλος : << Ανακύκλωση ιπτάμενης τέφρας για την παράγωγη υαλωδών κεραμικών  >>

 

Εταίροι : ΤΕΙ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

         TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 2006- ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Καύση-Καύσιμα Παραγωγή ρύπων                  Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

 

Κλινική Βιοχημεία                                           Επιχειρηματική Δραστηριότητα και περιβάλλον

 

Σεμινάριο –ομαδική εργασία                            Ενεργειακή πολιτική και Περιβάλλον

 

Χημεία                                                             Υγεία και Περιβάλλον

 

                    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  : 6-11-2014 – ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

     <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ>>    ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΑΚΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  επιπτώσεις στην βιομηχανία από την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 

Βιομηχανικές Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου .

 

ΠΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ: 2004-2005

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Διδακτική της Χημείας στη Β/θμια Εκπ/ση

 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 2008-2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

 

                                             Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  : 2001-2005

1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, 3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ,  3ο T.E.E. ΚΟΖΑΝΗΣ,Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ Ν.Γ.Ν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Χημεία – Βιοχημεία

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΙΕΚ:1997-2005

Κ.Ε.Κ.-  ΙΝΕ / ΓΣΕΕ , Ι.Ε.Κ/ΚΟΖΑΝΗΣ/ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ- ΙΕΚ ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Χημεία -Τεχνολογία Αποβλήτων

 

Ορθολογική Εκμετάλλευση και Αξιοποίηση Προϊόντων Εξόρυξης Μαρμάρου

 

 

 

 

                     ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 1. Μέλος της τριμελής επιτροπής για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής με θέμα << Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντικαρκινικής δράσης δευτερογενών προϊόντων από επιλεγμένους γονοτύπους δασικών και φυτικών ειδών >> σύμφωνα με την απόφαση 1/3-10-2014 της συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 1. Μέλος της τριμελής επιτροπής για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ο βιογενετικός κανόνας του ισοπρενίου στην εξέλιξη των Κωνοφόρων φυτών  και η συμβολή του στην περιβαλλοντική διδακτική της πράσινης χημείας» σύμφωνα με την απόφαση 7/9-12-2016 της συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  .

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 1998- ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

                          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Χημικής Τεχνολογίας                                                                        Κλινικής Βιοχημείας

 

Ειδικής Χημείας                                                                    Ηλεκτροχημείας

 

Ποιοτικού ελέγχου Καυσίμων                                                 Τεχνολογίας Υλικών

 

 

 

 

 

                       ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΔΑΚ ΛΑΡΙΣΣΑ 1995-1997

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ- ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ BIODIESEL

ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

OI ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, DIESEL. Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΡΕΤΣΙΝΙ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ DIESEL

 

 

 

 

 

 

                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 2005- ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 

 

Ακαδημαϊκό έτος Ιδιότητα
2013-2014 Μέλος της επιτροπής προγράμματος σπουδών του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
2010-σημερα Μέλος της επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, του τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
2011-2013 Εκπρόσωπος του τμήματος στη Γενική συνέλευση του

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2013 Μέλος της επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου

«Παραλαβή εξοπλισμού για τα εργαστήρια του τμήματος στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

2010-2013 Πρόεδρος της επιτροπής για την εκτέλεση του έργου

«Πρακτική άσκηση φοιτητών 2010-2013»

Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.

 

2012 Μέλος της επιτροπής για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του συστήματος  αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.
2013-2014 Πρόεδρος της επιτροπής για την εκτέλεση του έργου

«Πρακτική άσκηση φοιτητών 2013-2015»

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

2013-2014 Μέλος της επιτροπής προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
2013-2014 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕRASMUS –ανταλλαγής φοιτητών, με την διδασκαλία της θεματικής ενότητας ,Technology of fuels .
2013-2014 Πρόεδρος της επιτροπής για την διαδικασία των κατατακτήριων

εξετάσεων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και

Μηχανικών Αντιρρύπανσης, κατά τη χρονική περίοδο 2013-2014

11-3-2014-έως σήμερα Προϊστάμενος Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας Νέων Υλικών

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15-3-2014-έως σήμερα Μέλος της Επιτροπής ,   ( Ένωση Ελλήνων Χημικών Ε.Ε.Χ. ) , για την εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων Χημείας, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

15-4-2014-έως σήμερα Μέλος Μητρώου εξωτερικών αξιολογητών για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων –σύστημα appella – Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

15-6-2014-έως σήμερα Εσωτερικός Αξιολογητής Υλοποίησης Προγραμμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – ΙΙΙ που εκπονούνται στο ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

7-10-2015- έως σήμερα Μέλος της Διιδρυματικής / Διατμηματικής επιτροπής για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών << Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου >>. Φ.Δ.Δ.3/17.3/2571/5-10-2015. Το ΠΜΣ διοικείται από την εξαμελή Διιδρυματική/ Διατμηματική Ελληνο –Αζέρικη Επιτροπή   του ΠΜΣ-ΜOGMAT

 

1-9-2015 – έως σήμερα Πρόεδρος της επιτροπής για την εκτέλεση του έργου

«Πρακτική άσκηση φοιτητών 2015-2018»

Τμήμα Μηχανικών περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης.

 

6-2016 – έως σήμερα Συμμετοχή ως ορισθέν μέλος στη  γενική συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

 

 1. Συμμετοχή στη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, προκειμένου να προβεί στην κρίση για τη μονιμοποίηση της κ. Σκώττη Ευανθίας μέλους Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση «Μηχανική Περιβάλλοντος.
 2. Συμμετοχή στη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Tτεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ, Δυτ. Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στην κρίση για τη εκλογή  Καθηγητή Εφαρμογών. του Τμήματος Tτεχνολογιών Αντιρρύπανσης με εξειδίκευση << Χημικός >>, στις 19/7/2009.
 3. Συμμετοχή στη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Tτεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στην κρίση για την μονιμοποίηση του Καθηγητή Εφαρμογών Α.Στημανιάρη  του Τμήματος Tτεχνολογιών Αντιρρύπανσης με εξειδίκευση << Χημικός >>, στις 20/5/2013.
 4. Συμμετοχή στη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην κρίση για τη μονιμοποίηση της κ. Ντομοπούλου Ασημίνας στη θέση Επίκουρου Καθηγητή με εξειδίκευση « Φυσικοχημικές Διεργασίες >>, 23-9-2013.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

 1. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με Αρ. Μητρώου 13585.
 2. Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών ( Ε.Μ.Α. ) , με αριθμό μητρώου 949, από τις 17-6-2002 , και αντικείμενο την αξιολόγηση προτάσεων κατάρτισης σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κ.Ε.Κ..
 3. Συνεργάτης του οργανισμού πιστοποίησης , Pr Cert Hellas , ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του σχήματος πιστοποίησης Επαγγελματιών Καθαριστών-Απολυμαντών από τις 29-01-2004.
 4. Μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών για την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων στην Νεανική και Γυναικεία επιχειρηματικότητα..
 5. Μέλος του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ( Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ) με αριθμό μητρώου 1357.
 6. Κάτοχος Διπλώματος Certificate No:623 ISO 9001:2000 IATCA QMS
 7. Αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαίδας << Μποδοσάκειο >> με την υπ΄αριθμ. ΔΥ 1δ/49470/24.5.2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής; Αλληλεγγύης.
 8. Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. ( Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ) με αριθμό μητρώου 815.
 9. Μέλος Μητρώου Αξιολογητών του Ν.3299/04 << Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση >> της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υπ αριθμ. 14986/ΕΦΑ ( 3469) /5.10.2005.
 10. Mέλος του Περιβαλλοντικού Δικτύου Χημικών με κωδικό μητρώου 2861818 από 1-11-2005. ( www.eex.gr/envet)
 11. Εισηγητής σε ζητήματα κατάρτισης – εκπαίδευσης προγραμμάτων ΛΑΕΚ στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ με κωδικό 30207.
 12. Επιστημονικός Σύμβουλος στο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αρωματικών Φυτών Βοίου,2012.

 

 

       ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

2001 : Επιτυχή παρακολούθηση των Σεμιναρίων Συντονιστών Επιθεωρητών IATCA ISO 9001:2000, που πραγματοποιήθηκαν στην Κοζάνη κατά το χρονικό διάστημα, 12-16 Σεπτεμβρίου 2001.

 

2003 : Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα, Τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ04 στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Λύκειο Κοζάνης».

 

2004 : Παρακολούθηση Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο << ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ >>  το οποίο οργανώθηκε στο PADAGOGISCHIE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στην πόλη του Ludwigsburg της Γερμανίας κατά την περίοδο 8-11/ 11/ 2004

 

2004 : Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα  << ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ >> που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) και το Διαβαλκανικό ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ( Δ.Ι.Δ.Δ.), Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 2004.

 

2005 : Παρακολούθηση ημερίδας με τίτλο << Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα – Δράσεις Marie Curie >> στα πλαίσια του 6ου προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στις 19-4-2005.

 

2005 : Παρακολούθηση Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο << ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ >>  το οποίο οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης SPINELLI ISTITUTO PER L ARTE E IL RESTAURO σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στην πόλη της  Φλωρεντίας της Ιταλίας κατά την περίοδο 4-10/ 12/ 2005.

 

2011 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα  << ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ >> που υλοποίησε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στη δράση << Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση >> διάρκειας 77 ωρών κατά την περίοδο 27-07 έως 18-08 2011 στο ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

2016          Συμμετοχή στο συνέδριο << Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνής

συνεργασία >> που υλοποίησε το Ίδρυμα Κρατικών υποτροφιών ( ΙΚΥ)

Μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα ERASMUS+, 2/12/2016, Αθήνα.